Informacje ogólne

Zgodnie z artykułem IO ustawy 34/2002 z 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE), informujemy, że posiadaczem domen <gebomsa.com> jest General de Bombeo de Hormigón S.L.U (NIP B-84365766), z siedzibą  Av. Europa 2, Edf. Alcor Plaza, Ala Este Planta 1 (28922 Alcorcón, Madrid). Można skontaktować się z nami przez e-mail comercial@gebomsa.com.

Na prowadzenie swojej działalności Gebomsa posiada odpowiednie zezwolenie administracyjne, zgodnie z tym, co nakazują obowiązujące przepisy i jej organ nadzorczy.

Własność intelektualna

Zawartość witryny (URL) taka, jak teksty, obrazy, projekt graficzny, kod źródłowy, loga, znaki towarowe itp. jest wyłączną własnością Gebomsy i jest chroniona prawem własności intelektualnej i przemysłowej, w związku z czym zabrania się jej powielania, modyfikowania i rozpowszechniania.

Gebomsa jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej, przemysłowej i podobnej, które mogą odnosić się do jej witryny. Ponadto, są zastrzeżone na korzyść Gebomsy wszystkie prawa do wszelkich treści, usług oraz należących do niej elementów zamieszczonych na witrynie, włączając w to, ale nie ograniczajac się do tych elementów, które tworzą wizualny wygląd, graficzny obraz i inne bodźce zmysłowe na stronach internetowych składających się na witrynę:

Gebomsa zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub usunięcia informacji zawartych na swojej stronie internetowej, również w zakresie świadczonych usług i warunków ogółnych, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Firma nie gwarantuje braku przerw lub błędów w dostępie do witryny i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne lub błędy, które występowiłyby podczas połączenia z Internetem.

Nie gwarantuje również braku wirusów lub innych elementów, które mogą uszkodzi Państwa system komputerowy (oprogramowanie i sprzęt) lub dokumenty elektroniczne i pliki przechowywane w Państwa systemie informatycznym, w związku z czym wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody, które mogą wystąpić w systemie informatycznym, dokumentach elektronicznych i plikach użytkowników.

Zastrzeżenie praw

Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, nie kasować, nie zmieniać ani w żaden sposób nie modyfikować:

• jakichkolwiek  napisów, podpisów, oznaczeń i symboli, które Gebomsa lub prawowici właściciele praw włączyli do swojej własności w zakresie własności intelektualnej lub przemysłowej (np. copyright, ã, â yä, etc.).

• technicznych urządzeń ochrony lub identyfikacji, zawierających treści (takich, jak znaki wodne, odciski palców itp.).

Wejście, wizualizacja, pobieranie treści i / lub usług będą odbywały się zawsze i wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku.

Gebomsa zastrzega sobie wszelkie prawa związane z własnością intelektualną i przemysłową elementów swojej witryny i nie udziela innej licencji czy zezwolenia na użytkowanie swojej własności niż te, które zostały wyszczególnione w niniejszej klauzuli.

Zgoda na utworzenie odnośnika

Każdy link do tej witryny musi odwoływać się do strony głównej. Użytkownicy, a w ogólności wszystkie osoby, które chciałaby utowrzyć odnośnik na swojej strony do naszej witryny muszą spełnić wyszczególnione poniżej  warunki. Utworzenie odnośnika na zasadach innych, niż opisane w niniejszej klauzuli wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Gebomsy.

Użytkownik nie może powielać ani kopiować, w całości lub częściowo, zawartości witryny ani jej graficznego wyglądu (“look and feel”); nie może również tworzyć ramek „frames” ani odnośników typu “link inline” do stron Gebomsy.

Nie można tworzyć przeglądarki, ramki ani środowiska lub paska nawigacyjnego na stronach internetowych Gebomsy.

Nie można zamieszczać treści fałszywych, niedokładnych, błędnych lub oczerniających na temat Gebomsy lub jakiejkolwiek jej własności, a w szczególności nie można deklarować ani sugerować, że Gebomsa wspópracuje i / lub w jakikolwiek sposób nadzoruje lub odpowiada za treści lub oferowane usługi udostępnione na stronie internetowej, na której został utowrzony odnośnik do witryny Gebomsy.

Strona internetowa, na której zostanie utworzy odnośnik nie może zawierać żadnego znaku towarowego, nazwy handlowej, nazwy firmy, loga, sloganu lub innych znaków odróżniających należących do Gebomsy, z wyjątkiem tych znaków, które są częścią odnośnika, lub tych innych własności, na które wcześniej Gebomsa wyraziła pisemną zgodę.

Strona internetowa, na której zostanie utworzy odnośnik nie może zawierać informacji sprzecznych z prawem, niemoralnych lub niezgodnych  z ogólnie przyjętymi normami porządku publicznego, ani tego rodzaju treści lub usług.

Gebomsa zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec osób, które złamałyby następujące zakazy.

Zakazy

Zabrania się:

  1. Używania jakichkolwiek treści i usług do celów niezgodnych z prawem, zakazanych w niniejszej informacji prawnej, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich, lub które w jakiekolwiek sposób mogłyby uszkodzić, przeciążyć, zniszczyć lub utrudnić normalne korzystanie z usług, sprzętu informatycznego lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści zapisanych na dowolnym sprzęcie informatycznym Gebomsy.
  2. Używania jakichkolwiek treści i usług, które byłyby chronione przez jakiekolwiek prawo własności intelektualnej i przemysłowej, należących do Gebomsy lub osób trzecich, jeśli użytkownik nie uzyskał wcześniej od posiadacza tego prawa pozwolenia na ich użytkowanie.
  3. Kopiowania, rozpowszechniania, przekazywania, przekształcania lub modyfikowania zawartości, chyba że za zgodą właściciela właściwych praw lub jeśli jest to prawnie prawnie dozwolone.
  4. Wprowadzać wirusy lub inne elementy fizyczne lub elektroniczne, które mogłby uszkodzić lub utrudnić normalne funkcjonowanie sieci, systemu lub sprzętu informatycznego (komputerów i oprogramowania) należących do Gebomsy lub do osób trzecich, lub które mogłyby spowodować uszkodzenie dokumentów elektronicznych i plików przechowywanych na wspomnianym sprzęcie.
  5.  Uzyskiwania a nawet podejmowania próby uzyskania zawartości za pomocą środków lub procedur innych niż te, które – w zależności od przypadku – zostały udostępnione w tym celu, zazwyczaj te, których zwykło używać się w Internecie w tym celu pod warunkiem, że nie stwarzają ryzyka uszkodzenia lub dezaktywacji strony internetowej, usług i / lub treści.

Gebomsa wyklucza, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, udostępniania, przyjmowania lub dostępu do treści, a w szczególności, ale nie wyłącznie, za szkody, które mogą wystąpić.

Prywatność i ochrona danych

Zgodnie z przepisami Ustawy Organicznej 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych (dalej jako “Ustawa o ochronie danych”), Gebomsa informuje użytkownika, że wszelkie dane osobowe przekazane nam drogą internetową zostaną dodane do bazy danych, za której tworzonie i utrzymywanie odpowiada Gebomsa.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celu zarządzania oferowanymi usługami, przetwarzania zamówień, wykonywania zadań administracyjnych, a także w celu wysyłania informacji technicznych, handlowych lub reklamowych pocztą tradycyjną lub elektroniczną do klientów lub użytkowników na temat produktów  lub usług, które mogłyby ich zainteresować. Zgoda na przetwarzanie danych zawsze może zostać cofnięta.

Tylko osoby pełnoletnie mogą korzystystać z formularzy i usług udostępnianych na tej stronie. Korzystając z nich, użytkownik deklaruje, że spełnia ten wymóg i akceptuje konsekwencje, na jakie naraża się w przypadku, gdyby nie było to prawdą.

Gebomsa gwarantuje poufność i bezpieczeństwo danych osobowych podzas ich przetwarzania na zasadach określonych w artykule 9 LOPD , które szczegółowo reguluje Dekret Królewski 994 / 1999 z 11 czerwca, zatwierdzający rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa dla zautomatyzowanych baz  zawierających dane osobowe. Polityka i środki bezpieczeństwa wprowadzone w Gebomsie pozwalają zapobiegać zmianom, utratcie lub nieuprawnionemu użyciu danych osobowych.

Wypełnienie formularzy w celu otrzymywania informacji na temat usług oferowanych przez Gebomsę, jak również wszelkich innych kwestionariuszy, które mogą być udostępniane w przyszłości, jest całkowicie opcjonalne. Jednakże, jeśli użytkownik / klient odmówi podania pewnych danych, może to uniemożliwić realizację usługi oferowanej przez Gebomsę.

Przekazując dobrowolnie dane swoje lub osób trzecich, użytkownik potwierdza, że posiada ich zgodę na przetwarzanie ich danych i AKCEPTUJE automatyczne lub inne  przetwarzanie tych danych przez Gebomsę, jej działy, podmioty współpracujące, zarówno stowarzyszone, jak i zewnętrzne, jak również zgadza się na udostępnienie  tych danych  innym podmiotom, gdyby było to konieczne albo wymagane prawem. Zgodę tę może wycofać, korzystając z praw dostępu: sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, których przestrzeganie Gebomsa gwarantuje.

W Gebomsie dbamy o prywatność Państwa danych i dlatego gwarantujemy najwyższą poufność w ich przetwarzaniu. W szczególności <gebomsa.com> nie wykorzystuje „cookies”, za których pomocą osoby nieuprawnione  mogłyby wykorzystywać Państwa dane osobowe.